Projekt

Energicentral

Kopparbergs Bryggeri är ett framgångsrikt företag som nu förenar effektivisering av verksamheten med att ta ett ännu större miljöansvar. Det görs genom att tillverka våra produkter i en anläggning som drivs med klimatneutrala bränslen och återvunnen spillvärme. Genom att kombinera känd teknik på ett nytt innovativt sätt skapar vi långsiktiga besparingar för företaget och en miljövinst oss alla.

Energi i ett bryggeri
På Kopparbergs Bryggeri har andelen cidertillverkning ökat mycket de senaste året. Det betyder att det naturliga kretsloppet av energi inte riktigt fungerar som det gör när öl har en majoritet av tillverkningen, det kommer alltså inte i balans. När vi brygger öl bildas spillvärme. Den uppstår vid vörtproduktionen i brygghuset och. Ölets spillvärme används för att förvärma vatten till inmärkning i brygghuset samt till diskning av utrustning, tex bryggpannor och tankar. Precis som vid öltillverkningen så bildas det spillvärme även vid cidertillverkning. För cider finns däremot inte det naturliga kretsloppet för att ta tillvara på denna. Det är där vår energicentral kommer in i bilden, genom den får vi en bättre balans i vår energiproduktion och förbrukning.

Varför projektet startade
Bryggeriets anläggning för ång- och värmeproduktion hade investeringsbehov. Produktionsutrustningen för kylproduktion byggdes inte ut i samma takt som behovet ökade. Inom anläggningen i Kopparberg fanns det därför outnyttjad potential för att ta tillvara och använda spillvärme.

I och med vi på Kopparbergs Bryggeri är ett tillverkande företag hade det utgått skattereduktion för punktskatten för eldningsolja. Denna skattereduktion skulle komma att minska under de kommande åren.

Med anledning av företagets fortsatt goda utveckling fanns ett behov av att utveckling av hela produktionsanläggningen fortsätter. Detta ställer krav på organisationen och dess kompetens. Konkurrensen om traditionella fossila bränslen kommer öka de närmaste 20 åren. Kopparbergs Bryggeri har ambitionen att bidra till ett hållbart samhälle och att värna miljön.

Projektet i praktiken
Kretsloppet som vi nu har tack vare energicentralen ser ut såhär:

För tillverkning av öl och cider behövs kyla och värme -> I energicentralen tillverkar vi värme ,kyla och tryckluft. Vid produktion av kyla och tryckluft skapas stora mängder spillvärme. Vid och därmed skapas även värme -> kyla och värme lämnar energicentralen och går ut till bryggeriet -> Eftersom det bildas tre delar värme när en del kyla i processen kan vi ta tillvara på spillvärmen för utvalda processteg och för att värma upp lokaler via det interna fjärrvärmenätet.

Vår del i det större kretsloppet
Vi eldar träpellets i vår energicentral. Träpelletsen kommer från Falu Energi och Vatten. Genom att vi köper den pellets kan Falu Energi och Vatten tillverka el i sin ångdrivna generator då det behövs värme i tillverkningsprocessen för träpellets. Det medför att det frigöra mer förnyelsebar elenergi. Askan från pelletsen som eldas i energicentralen hämtas av Falu Energi och Vatten och används som gödning för av skogsmark.

Elenergi som används i bryggeri är förnyelsebar el från vind- och vattenkraft. I projektet energicentralen har installation skett av effektiva kompressorer för produktion av kyla och tryckluft. Detta har inneburit att mindre klimatsmart el förbrukas av oss och kan istället förbrukas av någon annan. Genom våra energieffektiviseringsåtgärder förbrukas mindre prima energi vilket minskar verksamhetens totala påverkan på miljön.

 

OM KLIMATKLIVET

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Därför var de med och bidrog när vår energicentral byggdes och delfinansierade projektet med 15 miljoner kronor.

Läs mer om klimatklivet här.