Whistleblowing

Visselblåsarfunktion

Kopparbergs Bryggeri AB arbetar för att alltid bedriva en etisk, ansvarstagande och fullständigt laglig organisation. Inga former av ekonomisk brottslighet, korruption eller allvarliga säkerhetsbrister får förekomma.

Vi värnar om att bedriva en organisation där alla berörda parter tas på allvar, både våra egna anställda och våra affärspartners.

Ett led i att säkerställa detta är att vi har en visselblåsarfunktion som möjliggör att både egen personal samt externa parter kan rapportera oegentligheter. Vid denna rapportering kan anmälaren välja att vara anonym om så önskas. Den som väljer att rapportera ett visselblåsarärende är skyddad mot repressalier enligt visselblåsarlagen.

Vad kan du rapportera?

Den som rapporterar ärenden behöver ej säkra bevis utan det räcker med en misstanke. Alla rapporterade ärende kommer att utredas och eventuella åtgärder vidtas. Det som rapporteras ska dock vara något man fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang, och handla om lagöverträdelse, oegentligheter eller andra händelser som är av allmänt intresse.  Ärenden som exempelvis gäller enskilda personers arbets- eller anställningsförhållanden ska inte rapporteras via denna kanal utan via företagets ordinarie kanaler, såsom avvikelsesystemet eller direkt till berörd avdelning. (Personalavdelning, ekonomi, etc.)

Exempel på saker av allmänt intresse kan vara:

  • Ekonomisk brottslighet eller korruption såsom mutor, förskingring, bokföringsbrott eller missbruk av position.
  • Allvarliga brister i säkerheten eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Lagöverträdelser, såsom mot regler kring miljöskydd, livsmedelssäkerhet, konkurrens eller konsumentskydd.

Vår visselblåsarlösning tillhandahålls av en extern part, Webropol, vilket säkerställer att den som rapporterar kan vara helt anonym. All eventuell kontakt sker anonymt via Webropol Whistleblower genom att den som registrerar får ett lösenord på skärmen efter registreringen. Med hjälp av lösenordet kan den som rapporterat logga in och följa sitt ärende samt kommunicera med handläggaren vid behov.

Alla registrerade ärenden är konfidentiella, och hanteras av en lämplig handläggare inom Kopparbergs Bryggeri efter registrering. Företaget har en grupp handläggare som inte är i ledande position för att alltid kunna tillgodose en opartisk handläggare. Alla ärenden är öppna för alla handläggare så att inget kan raderas eller förvanskas. Utredningen av ärendet kan vid behov involvera ytterligare interna och externa parter.

 

Hur du rapporterar

För att rapportera ett ärende eller följa upp ett ärende använder du länkarna nedan:

Rapportera ärende

Följ upp ärende

Instruktioner för att rapportera ett ärende finns tillgänglig på sidan länken leder till.

Efter rapportering visas ett lösenord på skärmen. Detta lösenord är viktigt att spara för att du ska kunna följa ditt ärende samt föra en anonym kommunikation med handläggaren vid eventuella frågor. Förlora ej detta lösenord då det ej kan återskapas.

Du som rapporterat ett ärende bör logga in med jämna mellanrum för att se om följdfrågor eller uppdatering i ärendet har gjorts.

Alla mottagna ärenden bekräftas via systemet inom 7 dygn och återkoppling sker inom 3 månader.