Bryggeriet

Nyheter

De senaste nyheterna direkt från Kopparberg.

Lemon gör Strawberry&Lime sällskap i vodkahyllan
 • 2021-06-15
 • Nyheter

Lemon gör Strawberry&Lime sällskap i vodkahyllan

Nu finns Kopparberg Vodka Lemon även i vårt svenska sortiment. Citrongul i färgen och full av citonsmak, perfekt som drinkingrediens eller i snapsglaset. Du hittar Kopparberg Vodka Lemon på Systembolaget.se.

Kopparberg Vodka är glutenfri, veganvänlig och innehåller 0 g socker.

Vodka Soda Lemon
En klassiker som nu får en frisk citronsmak.

Iskuber
4 cl Kopparberg Vodka Lemon
Sodavatten
Citron

Fyll glaset med iskuber. Häll i Kopparberg Vodka Lemon och toppa med sodavatten efter önskemål. Garnera med citronhjul/citronklyfta. Sodavatten kan bytas ut mot en frisk lemonad för en mer exotisk smak.

 

För att servera den i snapsglas eller shotglas rekommenderar vi den kyld.

 • 2021-05-18
 • Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021

Kommuniké från årsstämma 2021, hittar du här

 • 2021-05-18
 • Nyheter

Delårsrapport Q1 2021

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q1 2021, du hittar rapporten här

 • 2021-04-14
 • Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstning är slutligt sammanställt.

Kopparberg i april 2021

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Postrostningsformular_Kopparberg_2021

Välkommen till Kopparberg Vodka.
 • 2021-04-14
 • Nyheter

Välkommen till Kopparberg Vodka.

Ett år efter vår lyckade lansering av Kopparberg Gin är det ny dags för Kopparberg Vodka att kliva fram i rampljuset. Ännu mer smak av jordgubb och givetvis balanserad med lime som vår storsäljande cider. Vodkans fylliga och rika smak av söta jordgubbar gör den till en given ingrediens i fruktiga versioner av alla typer av cocktails.

Kopparberg Vodka Strawberry&Lime 37.5% 700 ml är glutenfri och veganvänlig. Du hittar den på Systembolaget.se från och med den 14 april kl 10:00.

Vodka Soda Strawberry
En klassiker som får en ny fruktig twist tack vare Kopparberg Vodkas fylliga och rika jordgubbssmak.

Iskuber
4 cl Kopparberg Vodka Strawberry&Lime
Sodavatten
Jordgubbe
Lime

Fyll glaset med iskuber. Häll i Kopparberg Vodka Strawberry&Lime och toppa med sodavatten. Garnera med jordgubbe eller limehjul.

Kopparbergs spritsortiment består nu av Kopparberg Gin med tre smaker; Strawberry&Lime, Passionfruit&Orange och Mixed Fruit samt nyheten Kopparberg Vodka Strawberry&Lime. 

 • 2021-02-24
 • Nyheter

Bokslutskommuniké 2020

Idag har vi släppt vår Bokslutskommuniké för 2020, du hittar rapporten här

 • 2021-01-25
 • Nyheter

Nylanserade produkter

Tre nyheter från varumärket Kopparberg har redan nått hyllorna. På ICA, Coop och utvalda Hemköp och Tempo hittar du nu Kopparberg Gin&Lemonade Alcohol-Free i två smaker – strawberry&lime och passionfruit&orange. Gin&Lemonade lanserades med alkohol under 2020 på Systembolaget och har varit uppskattade av konsumenterna. Nu finns även det alkoholfria alternativet tillgängligt på dagligvaruhandeln i 250 ml slim can.

I Systembolagets beställningssortiment har vi lanserat en helt ny smak – Kopparberg Passionfruit&Orange 4%. Produkten kommer även att säljas i Storbritannien inom kort. Smaker av exotiska frukter som passionsfrukt och apelsin förgyller den 330 ml stora burken.

SKÅL!

 • 2020-12-08
 • Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma hittar du: här

 • 2020-11-18
 • VD-ord

Företagspresentation för 2020

Nu finns vår företagspresentation för 2020 tillgänglig för läsning. Många fantastiska produkter har lanserats det senaste och vårt varumärke Kopparberg växer sig starkare och starkare. Klicka på bilden nedan för att komma till presentationen.

Jag vill även passa på att visa er vår framgång i Storbritannien. Här ser ni statistik över försäljningsvärde Off Trade BWS (Beer, wine, spirits) under 12 månaders-perioden till och med 4 oktober 2020.

Peter Bronsman
Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB
 • 2020-11-18
 • Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.
Rätt att delta
För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 november 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 7 december 2020 genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 30 november 2020 kommer dock att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2 december 2020. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 december 2020.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kopparberg Bryggeri AB:s webbplats, www.kopparbergs.se, under rubriken ”För aktieägare”. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Kopparbergs Bryggeri AB tillhanda senast måndagen den 7 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kopparbergs Bryggeri AB, c/o Extra bolagsstämma, 714 82 Kopparberg. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopparbergs.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag.
Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Kopparberg Bryggeri AB:s styrelseledamot Jan Berg väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.
Punkt 3 – Val av en eller flera justeringspersoner
Styrelsen föreslår Peter Bronsman och Mikael Jönsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag
Kopparbergs Bryggeri AB offentliggjorde den 14 april 2020 att styrelsen till följd av det globala utbrottet av COVID-19 beslutat att ändra sitt förslag till utdelning från tidigare föreslaget belopp om 6,50 kr till 4,75 kr per aktie. Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag varpå totalt 97 893 073 kronor utdelades av totalt 572 150 122 kronor som stod till stämmans förfogande. Efter utdelningen kvarstod 474 257 049 som överfördes i ny räkning.
Eftersom konsekvenserna av pandemin nu bättre kan överblickas, föreslår styrelsen en extra utdelning om 1,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 10 december. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 15 december 2020.
Övrigt
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 20 609 068 aktier, av vilka 2 800 000 är A-aktier och 17 809 068 är B-aktier. A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna berättigar till en tiondels röst. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer, senast tisdagen den 24 november 2020, finnas tillgängliga på bolagets webbplats ww.kopparbergs.se. Samtliga handlingar kommer då också att finnas tillgängliga hos Bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post eller e-postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Kopparberg i november 2020
Styrelsen

KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Postrostningsformular_Kopparberg_2020

Nästa