Bryggeriet

Nyheter

 • 2020-12-08
 • Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma hittar du: här

 • 2020-11-18
 • Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.
Rätt att delta
För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 november 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 7 december 2020 genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 30 november 2020 kommer dock att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2 december 2020. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 december 2020.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kopparberg Bryggeri AB:s webbplats, www.kopparbergs.se, under rubriken ”För aktieägare”. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Kopparbergs Bryggeri AB tillhanda senast måndagen den 7 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kopparbergs Bryggeri AB, c/o Extra bolagsstämma, 714 82 Kopparberg. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopparbergs.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag.
Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Kopparberg Bryggeri AB:s styrelseledamot Jan Berg väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.
Punkt 3 – Val av en eller flera justeringspersoner
Styrelsen föreslår Peter Bronsman och Mikael Jönsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag
Kopparbergs Bryggeri AB offentliggjorde den 14 april 2020 att styrelsen till följd av det globala utbrottet av COVID-19 beslutat att ändra sitt förslag till utdelning från tidigare föreslaget belopp om 6,50 kr till 4,75 kr per aktie. Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag varpå totalt 97 893 073 kronor utdelades av totalt 572 150 122 kronor som stod till stämmans förfogande. Efter utdelningen kvarstod 474 257 049 som överfördes i ny räkning.
Eftersom konsekvenserna av pandemin nu bättre kan överblickas, föreslår styrelsen en extra utdelning om 1,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 10 december. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 15 december 2020.
Övrigt
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 20 609 068 aktier, av vilka 2 800 000 är A-aktier och 17 809 068 är B-aktier. A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna berättigar till en tiondels röst. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer, senast tisdagen den 24 november 2020, finnas tillgängliga på bolagets webbplats ww.kopparbergs.se. Samtliga handlingar kommer då också att finnas tillgängliga hos Bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post eller e-postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Kopparberg i november 2020
Styrelsen

KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Postrostningsformular_Kopparberg_2020

 • 2020-11-18
 • Nyheter

Delårsrapport Q3 2020

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q3 2020, du hittar rapporten här

Delårsrapport Q2 2020
 • 2020-08-19
 • Nyheter

Delårsrapport Q2 2020

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q2 2020, du hittar rapporten här.

En trio av gin
 • 2020-08-12
 • Nyheter

En trio av gin

I slutet av juli lanserades Kopparberg Gin Mixed Fruit. Det betyder att gin-familjen är komplett även på hemmamarknaden Sverige.

Kopparberg Gin Strawberry&Lime 37.5% finns nu i nästan var tredje Systemboalget-butik och går att beställa i beställningssortimentet samt hos Axfood Snabbgross eller direkt från oss för dig som driver restaurang.

Kopparberg Gin Passionfruit&Orange 37.5% finns i 55 Systembolagsbutiker och går att beställa i beställningssortimentet samt hos Axfood Snabbgross eller direkt från oss för dig som driver restaurang.

Kopparberg Gin Mixed Fruit 37.5% går att beställa i beställningssortimentet samt direkt från oss för dig som driver restaurang.

Kopparberg Hard Seltzer lanseras i UK
 • 2020-06-05
 • Nyheter

Kopparberg Hard Seltzer lanseras i UK

En av de stora dryckeskategorierna i USA är Hard Seltzer, kolsyrat vatten med alkohol och någon smaksättning. Långsamt tar sig trenden vidare till Europa och nu har vi lanserat Kopparberg Hard Seltzer i UK.

I första lanseringen finns tre varianter att välja mellan; Mixed Berries, Passionfruit och Black Cherry. Du kan läsa mer om dem på kopparberg.com.

Kopparberg Gin med ny smak
 • 2020-06-03
 • Nyheter

Kopparberg Gin med ny smak

I slutet av mars lanserade vi Kopparberg Gin Strawberry&Lime och tack vare stort intresse från konsumenter runt om i landet har den från och med 1 juni tagit sig in i hyllan på 73 st Systembolag. I och med det stora intresset väljer vi nu att lansera även Kopparberg Gin Passionfruit&Orange i beställningssortimentet från 1 juni 10:00. Just Kopparberg Gin Passionfruit&Orange lanserades även nyligen i UK och Irland.

Smaken av exotisk passionsfrukt balanserad med bitter apelsinzest gör Kopparberg Gin Passionfruit&Orange till ett uppfriskande och fruktigt tillskott på ginhyllan. Den somriga drycken är både vegansk och glutenfri, serveras bäst över is och en skiva apelsin tillsammans med tonic eller lemonad.

 • 2020-05-19
 • Nyheter

Delårsrapport Q1 2020

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten  här

 • 2020-03-24
 • Nyheter

Fem nyheter på dagligvaruhandeln

Veckan efter påsk, i vecka 16, tar ett antal nyheter plats i hyllorna hos Coop, Hemköp, mat.se, Willys och Tempo. Vi lanserar nya förpackningar på cider och öl samt ett helt nytt varumärke för dagligvaruhandeln.

Kopparberg Pear Alcohol-Free 330 ml burk
Kopparberg Strawberry&Lime Alcohol-Free 330 ml burk
Kopparberg Apple Rosé Alcohol-Free 330 ml burk
Höga Kusten 3.5% 330 ml burk
Sofiero 0.0% 330 ml burk

Hoppas ni hittar någon ny favorit i hyllan på er favoritbutik.

AR tar plats i bryggeriet
 • 2019-11-14
 • Nyheter

AR tar plats i bryggeriet

Just nu testar vi AR, augmented reality, som utbildningsverktyg i bryggeriet. Vi vill korta upplärningstiden och skapa ökad trygghet för våra operatörer. Onsdagen den 27 november mellan 11:30-15:30 välkomnas företag och media till demonstration i bryggerimiljön. 

Det är genom speciella glasögon och en app som våra operatörer kan se maskinen framför sig och samtidigt få virtuella instruktioner och guidning till vilka inställningsmoment som ska genomföras.

Försöket ingår i projektet Augmentor, som är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Kopparbergs Bryggeri AB, IT-konsultbolaget Nethouse och Örebro universitet. Den 27 november kommer tekniken att demonstreras på Kopparbergs Bryggeri, och alla nyfikna är välkomna.

– Vi tror att fler företag inom tillverkningsindustrin skulle kunna ha nytta av den här tjänsten, och tekniken är också högintressant för företag inom bemanningssektorn, säger Anna Töndel, delprojektledare på Alfred Nobel Science Park.

Demonstrationen inleds med lunch och introduktion av Kopparbergs Bryggeri. Nethouse kommer att visa upp plattformen och Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet, ska berätta om vilka möjligheter det finns att utveckla AR-applikationen med artificiell intelligens. Besökarna kommer också att få se hur det går till när operatörer utbildas via AR i bryggeriet.

Anmäl dig till dagen senast den 20 november här.

Välkomna!

Dag: Onsdag den 27 november
Tid: 
11:30-15:30 (dagen inleds med drop in-lunch, programmet startar 12:30)
Plats: 
Kopparbergs Bryggeri AB, Klotenvägen 4, Kopparberg (det går ett tåg från Örebro till Kopparberg klockan 9.53 och tillbaka till Örebro klockan 15.58 för den som önskar resa med kollektivtrafik).

 

Föregående Nästa